Fatwa 4.

 

Tarikh Keputusan      : 02hb Disember  1971

Tarikh  Diwartakan    : 28hb September 1972

Status Penwartaan     : Warta

No Rujukan                : ( SUK.(KN) 335/50/111/(121) ( M.U.I. 176/70/(7).)

Akta/Enakmen            : Jil 25. Bil. 20. Kn. P.U.41.

 

Kategori     : Akidah

 

Soalan        : Fatwa Mengenai Ajaran Salah Di Dalam “Kitab  Kashful Asrar ” Cetakan

                      Yang Ke Dua Puluh

 

                      Enakmen Majlis Ugama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966

                       ( No 2. Tahun 1966) Perisytiharan di bawah seksyen 15

 

Pada menjalankan Kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 15 dalam Enakmen Majlis Ugama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 1966, maka Majlis dengan ini mengisytiharkan bahawa kitab  yang bernama “ Kashful Asrar ” terjemahan Al-Shaikh Mohd. Salleh Bin Abdullah Mengkabui, Cetakan yang kedua puluh, dicetak dan di terbitkan oleh Al-Matba’at Al- Ahmadiah, 101 Jalan Sultan, Singapura. Dan yang sama dengannya itu adalah kitab yang mengandungi ajaran-ajaran dan perkara-perkara yang berlawanan dengan hukum syarak dan ajaran Ugama Islam, dan oleh itu adalah di tegahkan .

Publish modules to the "offcanvs" position.