FATWA 3

 

Tarikh Keputusan

:

09 Februari 2014

Status Penwartaan

:

Warta Kerajaan

Tarikh Diwartakan

:

26 Mac 2015

No. Rujukan

:

[PU.KN. 1/G/31(30)]

Akta/Enakmen        

:

 

 

 

 

Kategori

:

AKIDAH

 

Soalan

:

Fatwa Berhubung Penggunaan Nama Allah Bagi Bukan Islam

 

 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyan 36 dan seksyen 39 Enakmen Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan1994 (Bil . 4 Tahun 1994), Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Menerusi Jemaah Ulama yang bersidang pada 09 Rabiul Awal 1435 Hijrah bersamaan 09 Februari 2014 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia  Sultan Muhammas V membuat fatwa seperti berikut :

 

  1. Bahawa penggunaan  “ Lafaz Al- Jalalah”  iaitu Kalimah Allah hanya khusus dan eksklusif untuk umat Islam Sahaja. Agama selain daripada Islam adalah tidak boleh dan dilarang menggunakannya dalam apa jua bentuk penerbitan bertulis. media cetak, media elektronik. Audio visual dan seumpamanya. 

Publish modules to the "offcanvs" position.